Solenizantami tego dnia są:                                                        
Strona główna | Kalendarz | Rekrutacja | Szkoła z klasą
Certyfikat
Certyfikat
Nasi partnerzy
Szkoła
Uczniowie
Dokumenty
Wymiana międzynarodowa
Szkoła
Copyright ©
Gimnazjum Publiczne nr2
w Wieprzu
Ul. Szkolna 800
34-382 Bystra
Tel/Fax. (033) 867-59-06
gimnazjum@konto.pl


GIMNAZJUM PUBLICZNE W WIEPRZU

POWIATOWY KONKURS INFORMATYCZNY -
EDYCJA 1


Strona główna

Regulamin
Wyniki konkursu
Wykaz szkół - II etap
Przydział szkół
Wyniki - II etap

Wyniki - III etap


Wyniki - III etap


REGULAMIN KONKURSU INFORMATYCZNEGO
- SZKOŁY PODSTAWOWERegulamin I Powiatowego Konkursu Przedmiotowego z Informatyki dla uczniów szkół podstawowych powiatu żywieckiego w roku szkolnym 2003/2004


Wstęp

Organizatorem konkursu informatycznego jest Gimnazjum Publiczne Nr2 w Wieprzu. Patronat nad konkursem sprawują: Starostwo Powiatowe w Żywcu oraz Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły w Katowicach. Konkurs ten kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z powiatu żywieckiego. Składa się z trzech etapów: szkolnego, międzyszkolnego oraz powiatowego. Etap szkolny składa się z części praktycznej. Etap międzyszkolny oraz powiatowy składa się z dwóch części - praktycznej i teoretycznej.

Część I - Organizacja konkursu:

Na podstawie art.31 pkt. 7 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Tekst jednolity Dz. U. nr 67 z 1996r., poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad ( Dz. U. Nr 13 poz. 125), ustala się co następuje: Uprawnienia laureatów i finalistów konkursu informatycznego dla uczniów szkoły podstawowej:

1. laureatów: wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie ukończenia szkoły w rubryce "szczególne osiągnięcia", nagrody rzeczowe

2. finalistów: najwyższa ocena z tego przedmiotu na świadectwie danej klasy, wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie ukończenia szkoły w rubryce "szczególne osiągnięcia"

Zakres tematyczny konkursu:

I i II etap konkursu obejmuje materiał, którego zakres zawarty jest w podstawie programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej. Etap III dodatkowo obejmuje wybrane zagadnienia ponadprogramowe.

1. Etap pierwszy (szkolny), składa się z części praktycznej i obejmuje podstawy zarządzania informacją w systemie operacyjnym Windows oraz obsługę pakietów użytkowych: dowolnego edytora tekstu, programu do tworzenia prezentacji multimedialnych oraz dowolnego edytora grafiki.

2. Etap drugi (międzyszkolny), składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej przeprowadzony zostanie test wiadomości (najważniejsze wydarzenia z historii informatyki, budowy komputera - w tym jego urządzeń peryferyjnych, podstawowych jednostek stosowanych w informatyce itp.) W części praktycznej dodatkowo od uczestnika będą wymagane umiejętności związane z wyszukiwaniem i gromadzeniem informacji za pomocą sieci internet oraz korzystania z poczty elektronicznej email.

3. Etap trzeci (finał powiatowy), składa się z części teoretycznej i praktycznej. Oprócz wiadomości i umiejętności, z którymi uczestnik spotkał się podczas eliminacji szkolnych i międzyszkolnych - dodatkowo będzie wymagana podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego (np. pakietu WORKS). W części teoretycznej uczestnik będzie proszony o rozwiązanie krzyżówki.

Organizacja konkursu w szkołach:

1. W terminie do 14 listopada br. Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Żywcu w porozumieniu z organizatorem - powołuje skład Powiatowej Komisji Konkursowej.

2. Powiatowa Komisja Konkursowa jest odpowiedzialna za przygotowanie pytań i zadań konkursowych na wszystkie etapy.

3. Eliminacje szkolne odbędą się w dniu 15 stycznia 2004r. (czwartek) o godzinie 9 00

4. Za zorganizowanie eliminacji szkolnych odpowiada dana szkoła.

5. O miejscu i terminach eliminacji międzyszkolnych oraz finału powiatowego zainteresowane szkoły zostaną powiadomione korespondencją elektroniczną.

6. Za przygotowanie i przeprowadzenie eliminacji międzyszkolnych oraz finału powiatowego - odpowiedzialni są organizatorzy konkursu.

7. Prace konkursowe (etap II i III) pozostają w siedzibie organizatora konkursu i są przechowywane do końca roku szkolnego 2003/2004.

8. W przypadku ujawnienia treści zadań konkursowych przed terminem konkursu osobom nieupoważnionym, konkurs przeprowadzany na terenie danej szkoły zostanie unieważniony.

9. W pracach komisji konkursowych mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatorów pracownicy nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz organów prowadzących szkoły na podstawie upoważnienia wydanego przez Starostwo Powiatowe w Żywcu.

Część II - organizacja poszczególnych etapów konkursu:

Etap I - szkolny:

1. Do I etapu konkursu przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności.

2. Dyrektor szkoły odpowiada za zapoznanie wszystkich uczniów szkoły z niniejszym regulaminem w części dotyczącej zasad organizacji konkursu, zakresu tematycznego, terminów organizowania poszczególnych etapów oraz uprawnień finalistów i laureatów. Informacje te powinny znajdować się na tablicy ogłoszeń w miejscu dostępnym dla uczniów i ich rodziców.

3. Dyrektor szkoły przesyła na adres organizatora zgłoszenie uczniów do konkursu na karcie zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik Nr1 niniejszego regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2003 r.

4. Zestawy pytań i zadań konkursowych do etapu szkolnego wydawane będą dyrektorom szkół lub osobom przez nich upoważnionym w siedzibie Żywieckiego Koła Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły, Żywiec, ul. Zielona 1 (sekretariat Gimnazjum Nr2 w Żywcu) w dniu 14 stycznia 2004r. (środa w godz. 900 - 14 00)

5. Szkoła otrzyma zestaw zadań konkursowych wraz z kluczem odpowiedzi oraz zasadami oceniania. Zadania należy powielić w ilości potrzebnej do przeprowadzenia konkursu w obecności członków komisji.

6. Dyrektorzy szkół powołują szkolną komisję konkursową, która będzie odpowiadała za przeprowadzenie Konkursu. Będzie ona oceniała prace uczniowskie, po zakończeniu pracy sporządzi protokół (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr2 do regulaminu) i wykaz uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu załącznik Nr3 oraz prześle go wraz z rozwiązanymi zadaniami (na dyskietce lub CD) na adres Powiatowej Komisji Konkursowej z siedzibą u organizatora, w terminie 3 dni od daty przeprowadzania konkursu oraz ogłosi w szkole jego wyniki.

7. Prace konkursowe (etap I) pozostają w szkole, w której przeprowadzany jest konkurs i są przechowywane do końca roku szkolnego 2003/2004.

Etap II - międzyszkolny:

1. Do etapu międzyszkolnego zakwalifikowani będą uczniowie, którzy w etapie szkolnym uzyskają 75% i więcej punktów możliwych do zdobycia.

2. II etap konkursu odbędzie się w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora konkursu.

3. Powiatowa Komisja Konkursowa przeprowadza Konkurs, ocenia prace uczniowskie, sporządza protokół (załącznik Nr 4).

4. W terminie 3 dni od przeprowadzenia II etapu Konkursu - Powiatowa Komisja Konkursowa ogłasza listę uczniów zakwalifikowanych do III etapu Konkursu i powiadamia o tym zainteresowane szkoły.

Etap III - powiatowy:

1. Do finału powiatowego zakwalifikowanych będzie 10 uczniów, którzy w etapie międzyszkolnym uzyskali najlepszy wynik.

2. III etap konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora - to jest w pracowni informatycznej Gimnazjum Nr2 w Wieprzu.

3. Powiatowa Komisja przeprowadza Konkurs, ocenia prace uczniowskie, sporządza protokół (załącznik Nr 5).

4. Listy finalistów oraz laureatów zostaną ogłoszone po zakończeniu Konkursu na stronach internetowych organizatora Konkursu: www.gim2.hg.pl oraz www.kiss.pl

5. Laureatami zostają uczestnicy, którzy uzyskali 90% (całości dwóch części) i więcej punktów możliwych do zdobycia w III etapie Konkursu, albo przy braku takiego wyniku - pierwszych trzech finalistów.

Część III - uwagi końcowe .

1. W szczególnych przypadkach Powiatowa Komisja Konkursowa może obniżyć procentowy próg wymagań, kwalifikujący do wyższego etapu Konkursu.

2. Kwestie sporne, dotyczące przebiegu i organizacji szkolnego, międzyszkolnego i powiatowego etapu Konkursu, zgłoszone na piśmie w terminie do 3 dni od daty ogłoszenia wyników rozstrzyga Przewodniczący Powiatowej Komisji Konkursowej odpowiedzialny z jej prawidłowy przebieg.

3. Oficjalne ogłoszenie wyników finału powiatowego nastąpi w ciągu 3 dni od daty jego przeprowadzenia.
4. Dodatkowych informacji udziela osoba rekomendowana przez organizatora Konkursu:

Alina Jakubiec tel. GSM: 601-283-483Pobierz pliki (formularz zgłoszenia oraz protokół I etapu).
Licznik odwiedzin
odsłon od 3.XII.2008r.
Gimnazjum w Wieprzu


A BIT ABOUT US

Gimnazjum jest laureatem wielu ogólnopolskich projektów.
Mottem szkoły jest:
Semper in altum!

- "Zawsze wzwyż"

Gimnazjum w Wieprzu
Konkursy
Rodzice
Szkoła ponadgimnazjalna
Inne
ArchiwumCopyright by Gimnazjum Publiczne w Wieprzu | Copyright © Administrator: Alina Jakubiec